Договір публічної оферти

(Редакція діє з 13 січня 2022 року)

1.1. Цей документ має юридичну силу на підставі ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України. 

1.2. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Продавцем, з однієї сторони, і фізичною особою, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

1.3. Прийняття (акцепт) цієї оферти фізичною особою виникає з моменту прийняття нею всіх умов цього Договору та є оформлення замовлення натисканням на посилання «Оплатить» на сторінці https://race.expert/race-expert-club/. З цього моменту фізична особа стає Стороною правовідносин з Продавцем, та іменується Учасник, а разом — Сторони. Прийняття (акцепт) оферти є юридично значущою дією, наслідком якої є виникнення між сторонами Договору з умовами, викладеними в цій Оферті (далі – Договір). 

1.4. Цей договір є Публічною офертою, яка адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) і є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу послуг через мережу Інтернет (далі Договір), розміщений в мережі Інтернет за адресою https://race.expert/race-expert-club/. l, на наступних умовах:

ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

—  «Послуга» — будь-яка річ, представлена на Інтернет-сайті, яка має ціну;

— «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

 — «Продавець» — фізична особа-підприємець, яка реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.

— «Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

— «Замовлення» — вибір окремих послуг з переліку, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати/передоплати.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується надавати Покупцю послуги, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послуги на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

— добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;

— самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

— оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При неможливості надати послугу, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (телефоном або через електронну пошту).

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Оплата може здійснюватися при повній предоплаті в момент здійснення замовлення

5.2. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Фізична особа-покупець надає згоду на отримання фіскальних чеків за допомогою електронного зв’язку, а саме шляхом надсилання на електронну пошту, зазначену у замовленні. На вимогу фізичної особи-покупця, Продавець надає надрукований фіскальний чек під час виконання замовлення.

ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець має право:

— в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

— своєчасно оплатити та отримати (приходити на тренування) замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

— оформити замовлення в Інтернет-магазині;

— оформити електронний договір;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

— за затримку і перебої в наданні Послуг (відміну тренувань), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

— за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

— за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://race.expert/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.


Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Race Expert» на офіційному інтернет-сайті https://race.expert/race-expert-club/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

Відповідальний за дотримання умов договору з боку інтернет-магазину: Вербіцький Олександр Віталійович.

Поделиться с друзьями
RACE EXPERT

Подписаться на статьи